Slovenská komora architektov
Voľby orgánov 2023

Voľby orgánov 2023

! Upozornenie !

Voliť je možné výlučne prostredníctvom vytlačených jedinečných a neprenosných hlasovacích lístkov, ktoré sú voličom a voličkám v príslušnom termíne zaslané na úradom evidovanú korešpondenčnú adresu. Za účelom zabezpečenia transparentného procesu volieb, úrad komory nedisponuje "náhradnými" hlasovacími lístkami. Počet volebných lístkov sa rovná počtu členov a členiek SKA. Kompletný proces ich vytlačenia a doručenia je zabezpečený externe (služby Slovenskej pošty). 

 

Predstavenstvo vyzýva všetkých členov a členky na účasť vo voľbách orgánov komory, predstavenstva a disciplinárnej komisie, na roky 2023 - 2025.  

NAVRHOVANIE KANDIDÁTOV/ KANDIDÁTOK (uzávierka: 28. 2.)

Podmienky:

- Oprávnenie voliť orgány komory majú všetci členovia a členky komory.
- Za člena/ členku orgánov komory možno voliť iba člena/ členku komory.
- Navrhnúť kandidáta/ kandidátku môže každý člen/ členka komory, a to vrátane seba.
- Členstvo v predstavenstve a v disciplinárnej komisii sa navzájom vylučuje.

Postup ako navrhnúť kandidáta/ kandidátku:

(1) Stiahnutie si formuláru Kandidátna listina na návrh člena orgánov SKA ⟶
(2) Vyplnenie a doručenie oskenovanej verzie na: komarch@komarch.sk alebo osobne/ poštou na adresu komory. Za účelom prezentácie kandidátov na webovej stránke a sociálnych sieťach komory je potrebné k formuláru pripojiť portrétnu fotografiu a volebný program (max. 30 slov).

Prijímanie návrhov kandidátov sa ukončuje dňom 28. februára 2023 (platí pečiatka pošty).


ZOSTAVENIE KANDIDÁTOK (uzávierka: 19. 3.)

Kandidátka na voľbu členov a členiek bude zostavená z návrhov kandidátov a kandidátok, ktorí svoju kandidatúru odsúhlasili (v prípade ak sa kandidujúca osoba nenavrhla sama). Úrad komory zabezpečí ich zverejnenie na webovej stránke a sociálnych sieťach.


VOĽBA ORGÁNOV (uzávierka: 13. 5.)

Vytlačené hlasovacie lístky sa zašlú voličom a voličkám spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Hlasuje sa vhodením upravených hlasovacích lístkov do urny. Úprava hlasovacieho lístka spočíva v zakrúžkovaní poradového číslo tých kandidátov a kandidátok, ktorým dáva svoj hlas.

Voľba orgánov SKA prebehne na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční dňa 13. 5. (sobota) 2023 v Bratislave. Voliči a voličky neprítomní na valnom zhromaždení môžu hlasovať poštou alebo osobne na úrade komory, najneskôr však do 10. 5. 2023. 

! Upozornenie ! 

V prípade, ak došlo k zmene vašich kontaktných údajov, dovoľujeme si vás týmto požiadať o nahlásenie ich zmeny telefonicky alebo na komarch@komarch.sk (najneskôr do 1. 3. 2023).

 

 

Volebné pravidlá pre voľbu orgánov Slovenskej komory architektov upravuje Volebný poriadok SKA ⟶

 

 

 

 

Súvisiace