Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Voľby orgánov 2023

Voľby orgánov 2023

! Upozornenie !

Voliť je možné výlučne prostredníctvom vytlačených JEDINEČNÝCH a NEPRENOSNÝCH hlasovacích lístkov, ktoré sú voličom a voličkám v príslušnom termíne zaslané na úradom evidovanú korešpondenčnú adresu.

Za účelom zabezpečenia transparentného procesu volieb, úrad komory nedisponuje "náhradnými" hlasovacími lístkami. Počet volebných lístkov sa rovná počtu členov a členiek SKA. Kompletný proces ich vytlačenia a doručenia je zabezpečený externe (služby Slovenskej pošty). (V prípade, ak došlo k zmene vašich kontaktných údajov, dovoľujeme si vás týmto požiadať o nahlásenie ich zmeny telefonicky alebo na komarch@komarch.sk (najneskôr do 1. 3. 2023))

 

Predstavenstvo vyzýva všetkých členov a členky na účasť vo voľbách orgánov komory, predstavenstva a disciplinárnej komisie, na roky 2023 - 2025.  

NAVRHOVANIE KANDIDÁTOV/ KANDIDÁTOK (uzávierka: 28. 2. / platí pečiatka pošty)

Podmienky:
- Oprávnenie voliť orgány komory majú všetci členovia a členky komory.
- Za člena/ členku orgánov komory možno voliť iba člena/ členku komory.
- Navrhnúť kandidáta/ kandidátku môže každý člen/ členka komory, a to vrátane seba.
- Členstvo v predstavenstve a v disciplinárnej komisii sa navzájom vylučuje.

Postup ako navrhnúť kandidáta/ kandidátku:
(1) Stiahnutie si formuláru Kandidátna listina na návrh člena orgánov SKA ⟶
(2) Vyplnenie a doručenie oskenovanej verzie na: komarch@komarch.sk alebo osobne/ poštou na adresu komory. Za účelom prezentácie kandidátov na webovej stránke a sociálnych sieťach komory je potrebné k formuláru pripojiť portrétnu fotografiu a volebný program (max. 30 slov).

ZOSTAVENIE KANDIDÁTOK (uzávierka: 19. 3.)

Kandidátka na voľbu členov a členiek bola zostavená z návrhov kandidátov a kandidátok, ktorí svoju kandidatúru odsúhlasili (v prípade ak sa kandidujúca osoba nenavrhla sama). 

Kandidátky a kandidáti na členstvo v Predstavenstve 2023 - 2025 / volebné programy ⟶

Kandidátky a kandidáti na členstvo v Disciplinárnej komisii 2023 - 2025 / volebné programy ⟶

VOĽBA ORGÁNOV (uzávierka: 13. 5.)

Vytlačené hlasovacie lístky boli zaslané (17. 4.) voličom a voličkám spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Hlasuje sa vhodením upravených hlasovacích lístkov do urny na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční dňa 13. 5. (sobota) 2023 v Bratislave. Voliči a voličky neprítomní na valnom zhromaždení môžu hlasovať:

(1) poslať po inom členovi, ktorý ho za Vás vhodí do urny, alebo ho môžete 
(2) doručiť úradu osobne alebo 
(3) poštou (NIE NESKENOVANÉ EMAILOM) tak, aby bol doručený úradu najneskôr 12. mája 2023 do 12:00.

 

Volebné pravidlá pre voľbu orgánov Slovenskej komory architektov upravuje Volebný poriadok SKA ⟶

 

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať