Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Kreatívne a inovačné centrum
11. 10. – 15. 12. 2022 pred 1 rokom

Kreatívne a inovačné centrum

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 06. 10. 2022 pod číslom KA-600/2022.

Mesto Brezno vyhlásilo v októbri 2022 verejnú projektovú dvojkolovú architektonickú súťaž rekonštrukcie Mestského domu kultúry na Kreatívne a inovačné centrum. 

Budova Mestského domu kultúry bola postavená v 60. rokoch ako klubový dom pre spoločnosť Mostáreň a v súčasnosti už len čiastočne vyhovuje požiadavkám organizácií, ktoré ju využívajú.
Zmyslom súťaže bolo teda nájsť optimálne riešenie pre využitie priestorov Mestského domu kultúry ako Kreatívneho a inovačného centra tak, aby boli vytvorené vhodné dispozičné väzby medzi jeho pôvodnými a pridanými prevádzkovými celkami. 

V prvom kole svoje návrhy odovzdalo 16 autorských kolektívov. Dva z nich boli z dôvodu nesplnenia súťažných podmienok vylúčené. Porota v prvom kole hodnotila 14 návrhov.

Do druhého kola postúpili 4 ateliéry:

young.s architekti 
MAPA 
Archilab 
Totalstudio 

Zvíťazil návrh ateliéru young.s architekti.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 a §5 ods. 1a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 11. október 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 15. december 2022, 20. marec 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 30. marec 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 13. apríl 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Martin Repický
Mgr. František Roth

Ceny:

prvá cena: 14 000 €
tretia cena - ex aequo: 8 000 €
tretia cena - ex aequo: 8 000 €
štvrté miesto: 5 000 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/450089
AS_KaIC_sutazne_podmienky PR_c1_zadanie zapisnica_hodnotiaca-1etapa_AS_KIC zapisnica_hodnotiaca-2etapa_AS_KIC

Výsledky súťaže:

prvá cena (14 000 €) – young.s architekti

Autori/Autorky:
Ing. arch. Jozef Bátor , PhD. , Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Kristína Rózsová, Bc. Lucia Višváderová
Komentár poroty:

Návrh ponúka vyčerpávajúci, jasne artikulovaný architektonický návrh, ktorý je koncepčne, dispozične a vizuálne presvedčivý. Má predpoklad pre etapizáciu, korigovanie alebo prípadné vstupy do architektonizácie v podobe redukcie v súlade s potrebami mesta. Pričom porota oceňuje aj zapracovanie odporúčaní z 1. etapy, predovšetkým prácu so zapojením bočných strán pozemku.

tretia cena - ex aequo (8 000 €) – Archilab

Autori/Autorky:
Ing.arch. Martin Donoval , Ing.arch. Pavol Vadkerti , Ing. arch. Alexandra Knezovičová, Ing. arch. Adam Macko
Komentár poroty:

Návrh hodnotený ako príliš konzervatívny, čo viedlo miestami až k absurdným riešeniam v rámci strešnej roviny. Napriek odporúčaniu poroty z 1. kola, v návrhu naďalej dochádza k atakovaniu čistej hmoty budovy prístavbami iného charakteru, ktoré devalvujú vybraný prístup samotných autorov.

tretia cena - ex aequo (8 000 €) – MAPA architekti

Autori/Autorky:
Ing. arch. Patrícia Botková , Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Simona Tóthová, Bc. Edina Koligyerová
Komentár poroty:

Pozitívom návrhu je zviditeľnenie a otvorenie vertikálnej komunikačnej krajiny v interiéri. Nevýhodou sa javí nejednoznačnosť a ťažkopádnosť dispozičného riešenia nadstavby, ktoré je v kontraste s otvorenosťou pôvodnej časti budovy. Príliš radikálnym zásahom je aj zmenšenie kinosály. Odporúčanie poroty artikulované kolonádou už neprináša tie pozitívne atribúty, aké prinášal pôvodne zamýšľaný múr v 1.etape.

štvrté miesto (5 000 €) – Totalstudio

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh pracoval s otváraním vertikálnej komunikačnej cesty, ktoré je ale následne znegované v priestore nadstavby. Celkovo tento návrh neprináša presvedčivé dispozičné riešenie.