Slovenská komora architektov
Galantská knižnica
13. 3. – 13. 6. 2023 za 3 dni

Galantská knižnica

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 19. 12. 2022 pod číslom KA-1034/2022.

Galantská knižnica vyhlasuje verejnú projektovú jednokolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na podobu novej budovy knižnice na území bývalého hospodárskeho dvora v priamom kontakte parku, ktorý obklopuje Esterházyovský kaštieľ.

Vyhlasovateľ má záujem o to, aby bol využitý potenciál, ktorý táto poloha má — otázku vhodného prepojenia areálu knižnice s areálom parku považuje za jednu z podstatných tém súťaže.

Nové sídlo knižnice má spĺňať súčasné nároky a aktuálne trendy v prevádzke a architektúre knižníc a umožniť tak inštitúcii rozvinúť jej potenciál — rozvoj čitateľskej gramotnosti obyvateľov už od predškolského veku, poskytnúť miesto na kvalitné trávenie voľného času a možnosť neformálneho vzdelávania. Očakáva sa, že priestory knižnice by mali medzi sebou a priľahlým okolím komunikovať a otvárať sa pre návštevníkov.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 13. marec 2023
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 13. jún 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 27. jún 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 17. júl 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing. arch. Martin Kvitkovský
Ing.arch. Jaromír Krobot
Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek (CZ)
Mgr. Lívia Koleková  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Ľubomíra Blašková
Mgr. Peter Kadlic  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 12 000 €
druhá cena: 7 200 €
tretia cena: 4 800 €
suma vyhradená na odmeny: 6 000 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37700/summary
1-Sutazne-zadanie 0--Sutazne-podmienky 0--Sutazne-podmienky