Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Galantská knižnica
13. 3. – 13. 6. 2023 pred 1 rokom

Galantská knižnica

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 19. 12. 2022 pod číslom KA-1034/2022.

Galantská knižnica vyhlásila v marci 2023 verejnú projektovú jednokolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na podobu novej budovy knižnice na území bývalého hospodárskeho dvora v priamom kontakte parku, ktorý obklopuje Esterházyovský kaštieľ.

Vyhlasovateľ mal záujem o to, aby bol využitý potenciál, ktorý táto poloha má — otázku vhodného prepojenia areálu knižnice s areálom parku považuje za jednu z podstatných tém súťaže.

Nové sídlo knižnice malo spĺňať súčasné nároky a aktuálne trendy v prevádzke a architektúre knižníc a umožniť tak inštitúcii rozvinúť jej potenciál — rozvoj čitateľskej gramotnosti obyvateľov už od predškolského veku, poskytnúť miesto na kvalitné trávenie voľného času a možnosť neformálneho vzdelávania. 

Do súťaže sa zapojilo 48 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh od architekta Michala Kontšeka.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 13. marec 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 13. jún 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 27. jún 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 17. júl 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing. arch. Martin Kvitkovský
Ing.arch. Jaromír Krobot
Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek (CZ)
Mgr. Lívia Koleková  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Ľubomíra Blašková
Mgr. Peter Kadlic  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 12 000 €
druhá cena: 7 200 €
tretia cena: 4 800 €
4.- 7. miesto ex aequo: 1 500 €
4.- 7. miesto ex aequo: 1 500 €
4.- 7. miesto ex aequo: 1 500 €
4.- 7. miesto ex aequo: 1 500 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37700/summary
1-Sutazne-zadanie 0--Sutazne-podmienky 0--Sutazne-podmienky Zápisnica-z-hodnotiaceho-zasadnutia-poroty-pre-súťaž-návrhov-(1)

Výsledky súťaže:

prvá cena (12 000 €) – Ing. arch. Michal Kontšek

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Silný a jasný koncept domu vsadeného v relikte obvodového muriva pôvodnej stavby. Rozdelením programu na viac podlaží návrh redukuje zastavanosť územia na nevyhnutné minimum. Trojpodlažná hmota, vďaka svojmu filigránskemu manzardovému zošikmeniu, nepôsobí príliš mohutne a svojou výškou dáva jasne najavo status verejnej inštitúcie. Návrh výborne pracuje so vzťahom dvoch parkov, ktoré nerozdeľuje, ale spája a ako jeden z mála naplno využíva orientáciu na dve strany a výhľady, ktoré poskytujú. Dispozícia domu je premyslená a prevádzka efektívna. Vďaka svojej jednoduchosti umožňuje prípadnú budúcu transformáciu náplne objektu bez väčších stavebných zásahov a prehnaných nákladov.

Kompaktná hmota novej budovy reaguje so svojou historickou „kožou“ rôznymi spôsobmi a bývalý hospodársky objekt tvorí v návrhu iba akýsi vonkajší rámec, za ktorým ožíva vlastný svet. Historická krídlová stavba je dopovedaná v decentnej forme rozdielnych exteriérových povrchov dedikovaných
pre spoločenské akcie na jednej strane a statickú dopravu na druhej. Objekt kaviarne v JV rohu pozemku sa javí ako samoúčelný a funkcia by mohla byť súčasťou foyer knižnice.

Záhrada s kontrolovaným vstupom je samostatným a svojbytným svetom, kde sa môže v tieni pod korunami stromov naplno rozvíjať spoločenský a kultúrny život. „LEN“ zelené nádvorie vnímame ako integrálnu a podstatnú súčasť návrhu, ktorá mohla vzniknúť vďaka efektívne naskladanému stavebného objemu. V rámci etapizácie realizácie je možné začať s predstihom práve s výsadbou zelene v záhrade, nakoľko stavebné práce budú sústredené na inom mieste. Otázne zostáva stvárnenie ruiny a jej výsledná podoba, ktorá bude tvoriť prvý plán nového domu. Pri ďalšom rozpracovaní návrhu je potrebné pri riešení podzemného podlažia zohľadniť hydrogeologické pomery v lokalite.

druhá cena (7 200 €) – Sadovsky & Architects s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Oliver Sadovský , Ing. arch. Viliam Zajíček , Ing. arch. Juraj Izrael, Ing. arch. Elena Šoltésová, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Dang The Anh, Ing. arch. Marek Šeregi, Radovan Seleš, Ester Barteková
Komentár poroty:

Dom dvoch tvárí. Z ulice zachováva dom v pôvodnom výraze a na SV strane obnovuje pôvodný prejazd, čím sa odvoláva na historickú podobu uzavretého klastra. Otvorením tohto prejazdu získava objekt adekvátny verejný priestor - nástup do oboch parkov, nádvoria, či knižnice. Z pohľadu pasanta na ulici je nová knižnica jasne čitateľná. Prístavba umožňuje presvetlenie hlbokej dispozície vnútornej prevádzky knižnice, ponúka rôzne priehľady a zákutia. Samotné átrium je dobrým kontrolovaným priestorom pre aktivity knižnice, workshopy, čítačky, akási bublina v okolí pod taktovkou knižničných aktivít. Prístavba s jemne klesajúcou atikou tvorí jasný charakter domu zo strany parku.

Negatívnou stránkou návrhu je jeho obrovský záber územia a sním spojené vyššie prevádzkové náklady. Tvarovanie prestrešenia átria a vstupnej „pasáže“ poloblúkom sa javí ako čisto formálne. Návrh nepochopiteľne rezignoval na využitie rozsiahlej plochy novovytvorenej strechy.

tretia cena (4 800 €) – young.s architekti, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Jozef Bátor , PhD. , Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Frederika Jankovičová
Komentár poroty:

Návrh pracuje s pôvodným domom, ktorý zapája do novej dispozície. Zvonku hmotnejší objekt je prešpikovaný objemnými signálnymi svetlíkmi, či hmotami, ktoré dom perforujú zhora a zároveň pútajú pozornosť na dom zvonka. Na SZ strane je k domu pridané bočné krídlo, v ktorom sa nachádza kompletné zázemie prevádzky celého objektu. Nástup je vyriešený veľkorysým zapusteným závetrím s priehľadom do dvora a parku. Dispozícia je čistá a prevádzka účelná. Interiér poskytuje množstvo rôznych priestorových zážitkov a zaujímavých momentov, ktoré však môžu byť problémom pri ďalšej adaptácii domu. Motív gánku, s ktorým návrh pracuje smerom do nádvoria sa nejaví ako úplne ideálny. Samotný dvor zostáva v rámci návrhu nedotiahnutý.

4.- 7. miesto ex aequo (1 500 €) – Vonka

Autori/Autorky:
Ing. arch. Pavol Dobšinský , Šimon Voštinár
Komentár poroty:

Dom rovnako dobre odhadol rozpletenie pohybu peších a ostatnej nevyhnutnej obsluhy zázemia knižnice. Návrh prináša polouzatvorené átrium, na ktoré však v rovnakom momente zabúda usporiadaním naväzujúcej dipozície. Hra objemov v exteriéri je zaujímavá, avšak orientácia pultovej strechy je otázna.

4.- 7. miesto ex aequo (1 500 €) – Totalstudio

Autori/Autorky:
Mgr. art. Aleš Šedivec , Mgr. art. Tomáš Tokarčík , Ing. arch. Miroslava Kamenská, Ing. arch. Mária Horváthová
Komentár poroty:

Návrh zaujal jednoduchým riešením pôvodného domu a pridaním sekundárneho traktu v rovnakom objeme. Čistá prevádzka, postupné otváranie sa domu smerom do záhrady, prevýšené priestory a citlivá forma. Slabou stránkou je poddimenzovanie vstupu, jeho umiestnenie vstupu zo štítovej strany domu v prieluke a umiestnenie statickej dopravy na hranu zámockého parku.

4.- 7. miesto ex aequo (1 500 €) – Geome3 s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Peter Derevenec , Ing. arch. Martin Gallovský, Ing. arch. Mária Derevencová
Komentár poroty:

Divoká karta medzi návrhmi. Dom ako jediný akcentuje uličnú frontu a odvážne odklonenie prednej fasády dáva možnosť vzniku verejného priestoru v predpolí knižnice. Zo strany parku strecha domu klesá po zem a vytvára pobytové schody. Voľnosť a dynamika návrhu však narážajú na nedotiahnuté dispozičné riešenie a náročnosť konštrukcie, ktorá v danej mierke nemá opodstatnenie.

4.- 7. miesto ex aequo (1 500 €) – play MTTO - autorský tím PLAYARCHITECTS

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh pridáva k pôvodnému domu rozsiahly dvorový trakt, v ktorom sústreďuje spoločenský život v rámci knižnice. Dispozícia je účelná, strešná krajina však možno až príliš modelovaná. Celková orientácia šikmej časti nie je vhodná a celý dom sa otvára mimo hlavných priehľadov zo zámockého parku.