Slovenská komora architektov

Architektonická rada Európy (ACE)

Úlohy


Architektonická Rada Európy (ACE – Architects´ Council of Europe) bola založená v Treviso (Taliansko) 11. mája 1990 zlúčením bývalého Kontaktného výboru Architektov Spojenej Európy (Liaison Committee of the Architects of the United Europe - CLAEU) a bývalej Rady európskych architektov (CEA). Odvtedy sa vyvíja stabilne a dosahuje stanovené ciele a úlohy. Pracovná štruktúra ACE je navrhnutá tak, aby udržiavala a zabezpečovala vysokú úroveň efektívnosti v oblasti európskej architektonickej a profesionálnej politiky.


Ciele


Hlavnými cieľmi ACE sú podpora architektúry v Európe, zvyšovanie kvality architektúry v zastavanom prostredí, trvalo udržateľný rozvoj mesta v zastavanom prostredí, zabezpečovanie vysokej úrovne kvalifikácie pre architektov, obhajovanie kvality v architektonickej praxi, posilnenie cezhraničnej spolupráce, uľahčovanie európskych postupov a vystupovanie ako jednotný hlas za architektov v Európe. Podpora a rozvoj kvality architektúry sú prvoradé. Posilnenie zhodnotenia architektúry ako oblasti verejného záujmu a ako základného prvku pri vytváraní kvality v zastavanom prostredí patrí medzi dôležité ciele rovnako ako podpora používania zásady udržateľného architektonického dizajnu a plánovania. Ďalšími prioritami ACE sú podpora a snaha o zachovanie najvyšších štandardov architektonického vzdelania a odbornej prípravy v súlade so Smernicou o odborných kvalifikáciách (2005/36/ES); potvrdenie úlohy architekta v projektovom tíme ako experta zodpovedného za rozvoj integrovaných prístupov k návrhu a konštrukcii; podpora voľného pohybu architektov a architektonických služieb v celej Európskej únii v kontexte relevantných smerníc EÚ a európskej politiky; a stimulovanie efektívnej spolupráce medzi členskými organizáciami ACE v kontexte a v duchu Európskej zmluvy, dávajúc povolaniu jednotný hlas v záležitostiach EÚ pri rešpektovaní jeho bohatej rozmanitosti a kultúrnej identity.


Štruktúra


Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie ACE je najvyšším orgánom organizácie. Stretáva sa dvakrát za kalendárny rok a rozhoduje o novom smerovaní politiky, prijíma stanoviská a usmerňuje Výkonnú radu, ktorými prioritami pokračovať. Skladá sa z delegácií všetkých členských organizácií a jej program je zložený podľa tematickej štruktúry ACE.


Výkonná rada

Výkonná rada ACE sa skladá z 11 členov, z ktorých šiesti sú volení a piati z nich sú nominovaní na rotačnom princípe podľa rotácie predsedníctva EÚ. Medzi šiestimi členmi je predseda ACE, ktorý vedie schôdze Valného zhromaždenia a Výkonnej rady a ktorý koná nestranne voči všetkým národným záujmom počas jeho dvojročného mandátu. Súčasným predsedom ACE je Luciano Lazzari zvolený v decembri roku 2013.


Finančný výbor

Finančný výbor radí Valnému zhromaždeniu vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa financií a ich hospodárenia v ACE. Skladá sa z jedného delegáta jednotlivých krajín zastúpených v ACE. Finančný výbor zvyčajne zasadá dvakrát ročne. Valné zhromaždenie rozhoduje o rozpočte a členských poplatkoch na základe odporúčania Finančného výboru.


Členské organizácie: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia


Pozorovatelia: Bosna a Hercegovina, Macedónsko

 

Reprezentant:
Ing. arch. Martin Drahovský (člen Predstavenstva SKA a Výkonnej Rady ACE)

Webová stránka:
www.ace-cae.eu

Adresa:
Generálny sekretariát ACE
Rue Paul Emile Janson, 29
B-1050 Brusel
Belgicko
Tel. : 32 2 543 11 40
Fax : 32 2 543 11 41


[download id="499"]