Slovenská komora architektov

Medzinárodná federácia krajinných architektov (IFLA)

Úlohy


Víziou IFLA Európa je upevniť význam všetkých záležitostí, ktoré sa týkajú krajiny a krajinnej architektúry ako fyzických, sociálno-ekonomických, kultúrnych, vizuálnych, koncepčných a priestorových súvislostí našich európskych spoločenstiev.


Ciele


IFLA Európa (bývalá EFLA) zavádza, podporuje a propaguje krajinnú architektonickú profesiu v Európe, prispieva k medzinárodnej diskusii, tvarovaniu a šíreniu európskych iniciatív, uľahčuje výmenu informácií, pritom podporuje excelentnosť v odbornej praxi, vzdelávaní a výskume čoho vrcholom je kultúrne bohatá, rozmanitá a udržateľná Európa. Cieľom IFLA Európa je koordinovať iniciatívy medzi členskými združeniami. Prezentuje praktikov a študentov Európskej únii. Zbiera porovnateľné informácie o národných profesiách a vzdelávaní. Stránka „IFLA Europe News“ je zdrojom informácií o prebiehajúcich konkurzoch; oznámeniach verejných a súkromných projektov, projektov pomoci a európskych noriem.


Štruktúra


V roku 2006 bolo schválené rozhodnutie na Valnom zhromaždení EFLA a delegátov centrálnej oblasti IFLA o zlúčení dvoch reprezentatívnych organizácií. Prvého januára 2007 bolo zlúčenie dokončené. Zvolalo sa zasadnutie delegátov zastupujúcich krajinnú profesiu v dvanástich členských krajinách EÚ. V apríli 1989 sa konalo stretnutie v Belgicku, na ktorom vznikla Európska nadácia pre krajinnú architektúra. Zišla sa skupina rovnako zmýšľajúcich jedincov, ktorá si rýchlo získala medzi členmi dôveru a tvrdo pracovala v pokojnom prostredí na dosiahnutie výsledku. Snahy chrániť národné záujmy sa rýchlo dostali do úzadia a v duchu vzájomnej spolupráce boli zapojení všetci prítomní.


Členstvo v IFLA Európa môžu získať národné združenia krajinných architektov v Európskej únii, európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a pridružených krajinách (krajiny formálne žiadajúce o členstvo v EÚ), alebo môžu sa zúčastňovať na báze nehlasujúceho pozorovateľa. Pôvodní dvanásti členovia národných združení EFLA (1989) boli: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Spolková republika Nemecko, Grécko, Taliansko, Írsko, Luxembursko, Portugalsko, Španielsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo.
V súčasnosti má Výkonná Rada 6 členov. Nigel Thorne je súčasným prezidentom IFLA.


 

Reprezentant:
Ing. Magdaléna Horňáková (členka SAS)

Webová stránka:
www.europe.iflaonline.org

Adresa:
IFLA Europe
Avenue Louise 149/24
1050 Brussels
Belgicko