Valné zhromaždenie

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov zvoláva Valné zhromaždenie SKA na 18. mája 2019 do Bratislavy. Chcel by som preto požiadať Vás, ktorí by ste mali záujem svoje skúsenosti zúročiť v prospech našej stavovskej organizácie a tým aktívne pôsobiť v orgánoch komory, aby ste vyplnili kandidátnu listinu (v prílohe) a spolu s fotografiou a krátkym volebným programom zaslali úradu komory poštou alebo mailom na komarch@komarch.sk najneskôr do 8. marca 2019.

Zároveň Vás chcem informovať, že všetky materiály, ktoré budú prerokovávané na Valnom zhromaždení SKA, budú uverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovom sídle komory o čom Vám zašleme správu. Vaše pripomienky k jednotlivým prerokovávaným materiálom následne budete môcť zasielať mailom na komarch@komarch.sk najneskôr do 26. apríla 2019.

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda
Slovenskej komory architektov

  Kandidátna listina - tlačivo (41,9 KiB, 11 hits)

Informáca o výsledkoch volieb do orgánov Slovenskej komory architektov, prerokovaných a schválených materiáloch na Valnom zhromaždení v roku 2017.