Slovenská komora architektov

Autorizácia a členstvo

Autorizácia a členstvo

Odborná kvalifikácia je základným predpokladom na prístup k regulovanému povolaniu Architekt/Krajinný architekt podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Autorizácia je rozhodnutie Slovenskej komory architektov o uznaní odbornej kvalifikácii podľa tretej časti zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení buď

- priznaním odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike, alebo
- uznaním odbornej kvalifikácie získanej v inom členskom štáte.

PRIZNANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE

I. Podmienky autorizácie priznaním odbornej kvalifikácie v Slovenskej komore architektov (ide o prvý vstup do povolania po skončení vzdelávania):

a) štátna príslušnosť členského štátu Európskej únie; uchádzač musí byť občanom členského štátu, alebo rodinným príslušníkom (manželom) občana členského štátu, alebo má povolenie na dlhodobý pobyt v Slovenskej republike, alebo postavenie utečenca,alebo ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (preukazuje sa pasom alebo občianskym preukazom),

b) architektonické vzdelanie (preukazuje sa dokladom o formálnej kvalifikácii podľa prílohy V bodu 5.7.1. alebo prílohy VI smernice 2005/36/ES a ich doplnení uverejnených v Úradnom vestníku EÚ alebo iným dokladom o vzdelaní podľa § 16 zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení a ak ide o doklad udelený v inom členskom štáte musí byť doplnený osvedčením príslušného orgánu [competent authority] domovského členského štátu),

c) odborná prax vykonaná po skončení architektonického vzdelávania pod dohľadom architekta v rozsahu najmenej tri roky (preukazuje sa knižkou odbornej praxe a portfóliom),

Odborná prax je nevyhnutným predpokladom pre autorizáciu. Základná dĺžka odbornej praxe je tri roky po skončení vzdelávania, ktorého preukazom je doklad o vzdelaní podľa § 16 zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení.

Odborná prax musí byť celá vykonaná pod dohľadom autorizovaného architekta, v architektonickom ateliéri (kancelárii) a musí byť zameraná na architektonické činnosti. Odbornú prax možno vykonať kdekoľvek v cudzine za predpokladu, že bola vykonaná pod dohľadom  architekta uznaného podľa miestneho práva a ním potvrdená.

Obsah a priebeh odbornej praxe musí byť zaznamenaný v Knižke odbornej praxe a potvrdený architektom, ktorý vykonával dohľad.

Ak niekto nadobudol odbornú kvalifikáciu v členskom štáte bez vykonania praxe, môže byť autorizovaný v Slovenskej republike len ak v členskom štáte uznania vykonával povolanie najmenej dva roky po uznaní; inak sa uplatní kompenzačné opatrenie.

d) bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace),

e) vykonanie autorizačnej skúšky ⟶ (spojené s úhradou poplatku);

UZNANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE

II. Podmienky autorizácie uznaním odbornej kvalifikácie získanej v inom členskom štáte

a) štátna príslušnosť členského štátu Európskej únie – ako v bode I/a (preukazuje sa pasom alebo identifikačnou kartou),

b) architektonické vzdelanie (preukazuje sa dokladom o formálnej kvalifikácii podľa prílohy V bodu 5.7.1. alebo prílohy VI smernice 2005/36/ES a ich doplnení uverejnených v Úradnom vestníku EÚ alebo iným dokladom o vzdelaní podľa § 16 zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení),

c) osvedčenie príslušného orgánu členského štátu uznania, že uchádzač je architektom, ktorý získal kvalifikáciu splnením požiadaviek smernice 2005/36/ES, že v čase podania žiadosti je oprávnený vykonávať povolanie architekta najmenej dva roky a že nie je disciplinárne stíhaný ani nie je v úpadku,

d) bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov ako v bode I/d).

Kompenzačné opatrenie: Ak uchádzač o uznanie získanej odbornej kvalifikácie bol uznaný za autorizovaného architekta v členskom štáte uznania bez odbornej praxe alebo na základe odbornej praxe kratšej, ako tri roky, a po autorizácii nevykonával povolanie architekta v niektorom členskom štáte najmenej dva roky, Slovenská komora architektov uplatní kompenzačné opatrenie – diferenčnú skúšku alebo adaptačné obdobie pod dohľadom autorizovaného architekta do celkovej dĺžky praxe tri roky. Spôsob kompenzačného opatrenia si vyberie žiadateľ.

PRAVIDLÁ UZNÁVANIA AUTORIZÁCIE ZÍSKANEJ V ČR

III. Pravidlá uznávania autorizácie získanej v Českej komore architektov upravuje uznesenie autorizačnej komisie z 25. februára 2009. Podrobné podmienky upravuje Autorizačný poriadok.

 

Formuláre:
Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie sa podáva elektronicky ⟶
Žiadosť o zapísanie do zoznamu AA (autorizovaných architektov) ⟶ 
Žiadosť o zapísanie do zoznamu KA (krajinných architektov) ⟶

Súvisiace dokumenty:
Autorizačný poriadok ⟶
Úhrady za výkony Slovenskej komory architektov ⟶

Máte otázku?
V prípade nejasností vám radi pomôžeme na telefónnych číslach úradu komory ⟶