Slovenská komora architektov

Hosťovanie v SR

Hosťovanie je dočasný výkon architekta usadeného v domovskom členskom štáte v Slovenskej republike na základe zapísania do registra hosťujúcich architektov. Registrácia platí jeden rok s možnosťou predlžovania vždy o jeden rok.

I. Podmienky prvého hosťovania architektov:

štátna príslušnosť členského štátu Európskeho hospodárskeho spoločenstva alebo Švajčiarskej konfederácie spoločenstiev (preukazuje sa pasom alebo identifikačnou kartou),

architektonické vzdelanie (preukazuje sa dokladom o formálnej kvalifikácii podľa prílohy V bodu 5.7.1. alebo prílohy VI smernice 2005/36/ES a ich doplnení uverejnených v Úradnom vestníku EÚ a osvedčením príslušného orgánu domovského členského štátu),

osvedčenie príslušného orgánu domovského členského štátu, že žiadateľ je architektom, ktorý získal kvalifikáciu splnením požiadaviek smernice 2005/36/ES a v čase podania žiadosti je oprávnený vykonávať povolanie architekta najmenej dva roky, nie je disciplinárne stíhaný a nie je v úpadku,

bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov a potvrdením komory alebo iného registračného orgánu o tom, že sa proti nemu nevedie trestné, ani disciplinárne konanie a že nezbankrotoval),

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti architekta platné pre Slovensko.

II. Podmienky opakovaného alebo predĺženého hosťovania (do troch mesiacovod uplynutia lehoty predchádzajúceho zápisu)

bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov a potvrdením komory alebo iného registračného orgánu o tom, že sa proti nemu nevedie trestné, ani disciplinárne konanie a že nezbankrotoval),

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti architekta platné pre Slovensko.

Úhrada za každé zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov alebo do registra hosťujúcich architektov je 150, - eur. Hosťovanie sa preukazuje registračným osvedčením a pečiatkou, ktoré vydáva Slovenská komora architektov.