Slovenská komora architektov

Hosťovanie v SR

Hosťovanie architekta/-tky na Slovensku

Hosťovanie je dočasný výkon architekta/-tky usadeného v domovskom členskom štáte v Slovenskej republike, na základe zapísania do registra hosťujúcich architektov. Registrácia platí jeden rok s možnosťou predlžovania vždy o jeden rok.

I. Podmienky prvého hosťovania architektov/-tiek:

- štátna príslušnosť členského štátu Európskeho hospodárskeho spoločenstva alebo Švajčiarskej konfederácie spoločenstiev (preukazuje sa pasom alebo identifikačnou kartou),

- architektonické vzdelanie (preukazuje sa dokladom o formálnej kvalifikácii podľa prílohy V bodu 5.7.1. alebo prílohy VI smernice 2005/36/ES a ich doplnení uverejnených v Úradnom vestníku EÚ a osvedčením príslušného orgánu domovského členského štátu),

- osvedčenie príslušného orgánu domovského členského štátu, že žiadateľ/-ka je architektom/-kou, ktorý získal kvalifikáciu splnením požiadaviek smernice 2005/36/ES a v čase podania žiadosti je oprávnený vykonávať povolanie architekta najmenej dva roky, nie je disciplinárne stíhaný a nie je v úpadku,

- bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov a potvrdením komory alebo iného registračného orgánu o tom, že sa proti nemu/nej nevedie trestné, ani disciplinárne konanie a že nezbankrotoval),

- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti architekta platné pre Slovensko.

II. Podmienky opakovaného alebo predĺženého hosťovania (do troch mesiacovod uplynutia lehoty predchádzajúceho zápisu)

- bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov a potvrdením komory alebo iného registračného orgánu o tom, že sa proti nemu nevedie trestné, ani disciplinárne konanie a že nezbankrotoval),

- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti architekta platné pre Slovensko.


Úhrada za každé zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov alebo do registra hosťujúcich architektov je 150 eur. Hosťovanie sa preukazuje registračným osvedčením a pečiatkou, ktoré vydáva Slovenská komora architektov.

Žiadosť o registráciu HA ⟶
Žiadosť o registráciu HKA ⟶

Podmienky zápisu do registra hosťujúcich architektov upravuje Autorizačný poriadok SKA ⟶