Slovenská komora architektov

O komore

Komora je samosprávnou stavovskou organizáciou s preneseným výkonom štátnej moci, ktorá reguluje výkon povolania architekt / architektka a podieľa sa na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu.

O komore

Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba nepodnikateľskej povahy so sídlom v Bratislave. Bola zriadená 1. júna 1992 zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Svoju činnosť financuje z vlastných príjmov bez štátnych dotácií. Je členom Architektonickej rady Európy ACE a súčasťou siete príslušných orgánov v architektúre ENACA.

Slovenská komora architektov podľa § 24 zákona SNR č. 138/1992 Zb. plní tieto úlohy:

(1) Je príslušným orgánom (competent authority) na výkon smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v Slovenskej republike pre povolania Architekt a Krajinný architekt, najmä:
- uznáva doklady o formálnej kvalifikácii architektov, o odbornej praxi, o bezúhonnosti a o poistení zodpovednosti za škodu,
- uznáva nadobudnuté kvalifikácie architektov a krajinných architektov získané v zahraničí,
- spolupracuje v rámci administratívnej spolupráce s príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev vo veciach týkajúcich sa uznávania odborných kvalifikácií pre povolania Architekt a Krajinný architekt,
- dáva stanovisko národnému koordinátorovi k notifikáciám nových dokladov o formálnych kvalifikáciách pre povolanie Architekt,
- je oprávnená navrhovať spoločné platformy v povolaní Krajinný architekt.

(2) Spolupracuje s jednotnými kontaktnými miestami zriadenými podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu a je napojená na informačný systém Európskej komisie IMI pre povolanie Architekt.

(3) Je informačným centrom, poskytuje najmä:
- informácie o o pravidlách pre prvý vstup do profesie a o pravidlách uznávania nadobudnutých kvalifikácií na účely usadenia a hosťovania,
- informácie o etických pravidlách výkonu povolania a disciplinárnom dohľade,
- údaje národnému koordinátorovi o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam Architekt a Krajinný architekt a o počtoch uznaných kvalifikácií,
- administratívnu pomoc regulačným orgánom, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov, o usadení a o hosťovaní ich členov v Slovenskej republike, o uložených disciplinárnych opatreniach a o vybavení reklamácií a sťažností.

(4) Je slovenským regulačným orgánom pre povolania Architekt a Krajinný architekt, najmä:
- vedie zoznam autorizovaných architektov (usadených) a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
- vedie zoznam autorizovaných krajinných architektov (usadených) a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
- vedie register hosťujúcich architektov a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
- vedie register hosťujúcich krajinných architektov a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
- vykonáva disciplinárnu právomoc nad architektmi a krajinnými architektmi zapísanými v zoznamoch a v registroch podľa písmen a) až d).

(5) Overuje súťažné podmienky súťaží návrhov v oblasti architektúry a urbanizmu vo verejnom obstarávaní a poskytuje vyhlasovateľom odbornú pomoc pri organizovaní verejných súťaží a ich vyhodnocovaní.

(6) Vykonáva komunitnú činnosť, najmä:
- podporuje architektov a krajinných architektov a obhajuje ich profesijné, sociálne a hospodárske práva,
- dbá o to, aby architekti a krajinní architekti vykonávali svoje povolanie odborne a zákonným spôsobom,
- dbá o odborný rast architektov a krajinných architektov a zabezpečuje ich celoživotné vzdelávanie,
- dbá o stavovskú česť a o etiku výkonu povolania,
- stará sa o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia, podieľa sa na organizovaní a vyhodnocovaní súťaží, v ktorých sa hodnotia architektonické diela a sama zabezpečuje súťaž o Cenu Slovenskej komory architektov CE ZA AR,
- vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť,
- zhromažďuje údaje o architektonických dielach svojich členov a vedie ich evidenciu v registri architektonických diel.

Súvisiace dokumenty:
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. z 28. februára 1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch →
Štatút Slovenskej komory architektov →

Fakturačné údaje →
Logo na stiahnutie →
Kontakty →