Disciplinárna komisia

Postavenie

Disciplinárna komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov na výkon disciplinárnej právomoci komory. Disciplinárna komisia sa schádza podľa potreby. Disciplinárna komisia má pätnásť členov; dvanásti členovia sú autorizovaní architekti a traja ďalší členovia musia mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo a nesmú byť členmi komory. Volení sú priamo všetkými členmi tajným hlasovaním. Funkčné obdobie je dvojročné.

 

Úlohy

Disciplinárnej komisii je vyhradené

a) zostavovať mediačné senáty a disciplinárne senáty,
b) viesť evidenciu uložených disciplinárnych opatrení,
c) zahladzovať disciplinárne previnenia a oznamovať autorizačnému výboru uloženie a zahladenie disciplinárneho opatrenia,
d) organizovať prípravu návrhu disciplinárneho poriadku a návrhu etického poriadku,
e) spolupracovať s Policajným zborom, s daňovými úradmi, so stavebnými úradmi a s inými osobami pri objasňovaní disciplinárnych previnení  a priestupkov a pri vyšetrovaní trestných činov.

 

Zloženie:

doc. Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD.
predseda disciplinárnej komisie

Ing. arch. Juraj HANTABAL
 člen disciplinárnej komisie

 
 
Ing. arch. Zoltán HOLOCSY
člen disciplinárnej komisie

 

Ing. arch. Martin KUSÝ, ml.
člen disciplinárnej komisie


 
Akad arch. Štefan MITRO
člen disciplinárnej komisie

 
Ing. arch. Pavol MRÁZEK
člen disciplinárnej komisie
 

 
 Ing. arch. Ľubomír PASEČNÝ
člen disciplinárnej komisie

 
Ing. arch. Ľubomír PERÁČEK
člen disciplinárnej komisie

 
Ing. arch. Daniel PRIEHODA
člen disciplinárnej komisie
 

 
MIng. arch. Pavel SUCHÁNEK
člen disciplinárnej komisie

 
Ing. arch. Tomáš ŠEBO
 člen disciplinárnej komisie

 
Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ
člen disciplinárnej komisie

 
JUDr. Juraj BABIŠ
právnik

 
JUDr. Milan GOCNÍK
právnik

 
JUDr. David SOUKENÍK
právnik