Disciplinárna komisia

Postavenie

Disciplinárna komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov na výkon disciplinárnej právomoci komory. Disciplinárna komisia sa schádza podľa potreby. Disciplinárna komisia má pätnásť členov; dvanásti členovia sú autorizovaní architekti a traja ďalší členovia musia mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo a nesmú byť členmi komory. Volení sú priamo všetkými členmi tajným hlasovaním. Funkčné obdobie je dvojročné.

 

Úlohy

Disciplinárnej komisii je vyhradené

a) zostavovať mediačné senáty a disciplinárne senáty,
b) viesť evidenciu uložených disciplinárnych opatrení,
c) zahladzovať disciplinárne previnenia a oznamovať autorizačnému výboru uloženie a zahladenie disciplinárneho opatrenia,
d) organizovať prípravu návrhu disciplinárneho poriadku a návrhu etického poriadku,
e) spolupracovať s Policajným zborom, s daňovými úradmi, so stavebnými úradmi a s inými osobami pri objasňovaní disciplinárnych previnení  a priestupkov a pri vyšetrovaní trestných činov.

 

Zloženie:

 
 

Ing. arch. Ľudmila HOLÍKOVÁ
členka disciplinárnej komisie

 

Ing. arch. Alan KRAJČÍR
člen disciplinárnej komisie


 

Ing. arch. Andrea MACEJKOVÁ
členka disciplinárnej komisie


 
Ing. arch. Pavol MRÁZEK
člen disciplinárnej komisie
 

 
Ing. arch. Ľubomír PASEČNÝ
člen disciplinárnej komisie

 
Ing. arch. Martin PAVELEK
člen disciplinárnej komisie

Ing. arch. Ľudmila SAUDREAU
členka disciplinárnej komisie
 

doc. Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD.
člen disciplinárnej komisie
 

 
 
Ing. arch. Pavel SUCHÁNEK
člen disciplinárnej komisie
 

 
Ing. arch. Lucia TRAJTEROVÁ
členka disciplinárnej komisie
 

 

Akad. arch. Dušan VOŠTENÁK
člen disciplinárnej komisie
 

 
Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ
člen disciplinárnej komisie
 

 
JUDr. Juraj BABIŠ
právnik

 
JUDr. Katarína HAŠČÁKOVÁ
právnička

 
JUDr. David SOUKENÍK
právnik