Disciplinárna komisia

Postavenie

Disciplinárna komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov na výkon disciplinárnej právomoci komory. Disciplinárna komisia sa schádza podľa potreby. Disciplinárna komisia má pätnásť členov; dvanásti členovia sú autorizovaní architekti a traja ďalší členovia musia mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo a nesmú byť členmi komory. Volení sú priamo všetkými členmi tajným hlasovaním. Funkčné obdobie je dvojročné.

 

Úlohy

Disciplinárnej komisii je vyhradené

a) zostavovať mediačné senáty a disciplinárne senáty,
b) viesť evidenciu uložených disciplinárnych opatrení,
c) zahladzovať disciplinárne previnenia a oznamovať autorizačnému výboru uloženie a zahladenie disciplinárneho opatrenia,
d) organizovať prípravu návrhu disciplinárneho poriadku a návrhu etického poriadku,
e) spolupracovať s Policajným zborom, s daňovými úradmi, so stavebnými úradmi a s inými osobami pri objasňovaní disciplinárnych previnení  a priestupkov a pri vyšetrovaní trestných činov.

 

Zloženie:

doc. Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD.
predseda disciplinárnej komisie

Ing. arch. Michaela HANTABALOVÁ
člen disciplinárnej komisie

 
Ing. arch. Zoltán HOLOCSY
člen disciplinárnej komisie

Ing. arch. Alan KRAJČÍR
člen disciplinárnej komisie


 
Ing. arch. Pavol MRÁZEK
člen disciplinárnej komisie

 
 Ing. arch. Ľubomír PASEČNÝ
člen disciplinárnej komisie

Ing. arch. Ľudmila SAUDREAU
člen disciplinárnej komisie

Ing. arch. Branislav SEPŠI
člen disciplinárnej komisie

 


 
Ing. arch. Pavel SUCHÁNEK
člen disciplinárnej komisie

 
Ing. arch. Tomáš ŠEBO
člen disciplinárnej komisie

Akad. arch. Dušan VOŠTENÁK
člen disciplinárnej komisie

 
Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ
člen disciplinárnej komisie

JUDr. Juraj BABIŠ
právnik

JUDr. Milan GOCNÍK
právnik

JUDr. David SOUKENÍK
právnik
CEZAAR