Dobrovoľné členstvo

  Prihláška za dobrovoľného člena (165,2 KiB, 1 469 hits)


DOBROVOĽNÉ ČLENSTVO

Dobrovoľným členom sa môže stať na základe písomnej žiadosti každý, kto je spôsobilý na právne úkony a dovŕšil vek 18 rokov; to neplatí, ak ide o toho, kto bol vylúčený za disciplinárne previnenie a od jeho vylúčenia neuplynuli tri roky. O prijatí rozhoduje predstavenstvo.

Vznik: Dobrovoľné členstvo vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol žiadateľ prijatý za dobrovoľného člena.

Dobrovoľný člen má právo najmä

a) zúčastňovať sa na spoločenských aktivitách Komory, na rozvoji architektúry a starostlivosti o stavebnú  kultúru a harmonické utváranie územia, na ochrane verej ných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu a podieľať sa na osvetovej, propagačnej, popularizačnej, po radenskej a  informačnej činnosti Komory,

b) zúčastňovať sa na vnútornom živote Komory, vrátane jej akti vít podporujúcich partnerstvo a výmenu skúseností a odborných poznatkov,

c) voliť a byť volený do orgánov Komory, okrem autorizačnej komisie,

d) zúčastňovať sa na rokovaniach valného zhromaždenia a hlasovať na nich,

e) predkladať vlastné návrhy týkajúce sa úloh Komory a požadovať vysvetlenie od orgánov Komory týkajúce sa plnenia úloh Komory,

f) používať zariadenia a služby Komory.

Povinnosti: Dobrovoľný člen je povinný

a) dbať o dobré meno Komory, podieľať sa na jej činnosti a napomáhať  plnenie jej úloh,

b) dodržiavať zákony a iné právne predpisy, štatút a poriadky Komory,

c) zúčastňovať sa na valnom zhro maždení a na písomné predvolanie aj na rokovaní iného orgánu Komory alebo disciplinárneho senátu,

d) vykonávať najmenej jedno funkčné obdobie funkciu v orgáne Komory, do ktorej bol zvolený,

e) platiť príspevky na činnosť orgánov Komory.

Príspevok dobrovoľného člena je 60 eur ročne. Splatný je do konca apríla.

Zánik: Dobrovoľné členstvo zaniká

a) smrťou dobrovoľného člena,

b) zrušením členstva na základe straty spôsobilosti na právne úkony,

c) vystúpením člena z Komory,

d) uplynutím času,

d) vylúčením.

Dobrovoľné členstvo vystúpením člena z Komory zaniká tomu, kto o to požiadal. Žiadosť musí byť písomná, inak vystúpenie nie je platné.

Dobrovoľné členstvo uplynutím času zaniká,

a) ak bol dobrovoľný člen prijatý len na určitý čas,

b) ak počas dobrovoľného členstva došlo k dohode o časovom obmedzení členstva, alebo

c) ak dobrovoľný člen napriek písomnej výzve neuhradil základný príspevok na činnosť Komory ani do konca kalendárneho roka.

Dobrovoľné členstvo vylúčením zaniká, ak došlo k právoplatnému uloženiu vylúčenia ako disciplinárneho opatrenia.

Dňom zániku dobrovoľného členstva je

a) deň uvedený v žiadosti o vystúpenie; inak deň jej doručenia Komore,

b) deň právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony,

c) dňom, v ktorom nastala udalosť, ktorá je dôvodom zániku dobrovoľného členstva,

d) deň právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o vyčiarknutí dobrovoľného člena,

e) 31. december, ak ide o neuhradenie základného príspevku.

 

Dobrovoľné členstvo v Slovenskej komore architektov neoprávňuje na výkon povolania Architekt a Krajinný architekt. Podrobnosti o dobrovoľnom členstve upravuje v článkoch 7 až 11 štatút Slovenskej komory architektov.

CEZAAR